این شماره به بحث در موضوع سیمای مسجد طراز اسلامی، بحث نهضت مسجد سازی، پرورش یافتگان مسجد و آسیب شناسی مسجد می پردازد همچنین در این شماره مصاحبه مفصلی با آیت الله حسینی بوشهری در باب آسیب شناسی مسجد انجام گردیده است.

منبع : مرکز رسیدگی به امور مساجد


تاریخ: یکشنبه 9 مهر 1391  1:40 PM