گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا (24 اسفند ماه)، از سوی کمیته اپیدمیولوژی به مدیریت دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت منتشر شد.

به گزارش وبدا، گزارش روز ۲4 اسفند اپیدمیولوژی بیماری کرونا در فایل زیر قابل مشاهده است:


 دانلود فايل 

thum-c60bdd3cd3406b5ff8c9-d_305881
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1398  1:21 PM