پیام امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج


بسم اللَّه الرحمن الرحيم


تشكيل بسيج در نظام جمهورى اسلامى ايران يقيناً از بركات و الطاف جليه خداوند تعالى بود كه بر ملت عزيز و انقلاب اسلامى ايران ارزانى شد. در حوادث گوناگون پس از پيروزى انقلاب خصوصاً جنگ، بودند نهادها و گروههاى فراوانى كه با ايثار و خلوص و فداكارى و شهادت طلبى، كشور و انقلاب اسلامى را بيمه كردند. ولى حقيقتاً اگر بخواهيم مصداق كاملى از ايثار و خلوص و فداكارى و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهيم، چه كسى سزاوارتر از بسيج و بسيجيان خواهند بود! 

بسيج شجره طيبه و درخت تناور و پرثمرى است كه شكوفه هاى آن بوى بهار وصل و طراوت يقين و حديث عشق مى دهد. بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان چه در جنگ و چه در صلح بزرگترين ساده انديشى اين است كه تصور كنيم جهانخواران خصوصاً امريكا و شوروى از ما و اسلام عزيز دست برداشته اند؛ لحظه اى نبايد از كيد دشمنان غافل بمانيم. در نهاد و سرشت امريكا و شوروى كينه و دشمنى با اسلام ناب محمدى- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- موج مى زند گمنامى است كه پيروانش بر گلدسته هاى رفيع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسيج ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاك اسلامى است كه تربيت يافتگان آن، نام و نشان در گمنامى و بى نشانى گرفته اند. 

بسيج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضا نموده اند .. من همواره به خلوص و صفاى بسيجيان غبطه مى خورم و از خدا مى خواهم تا با بسيجيانم محشور گرداند، چرا كه در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجى ام. من مجدداً به همه ملت بزرگوار ايران و مسئولين عرض مى كنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترين ساده انديشى اين است كه تصور كنيم جهانخواران خصوصاً امريكا و شوروى از ما و اسلام عزيز دست برداشته اند؛ لحظه اى نبايد از كيد دشمنان غافل بمانيم. در نهاد و سرشت امريكا و شوروى كينه و دشمنى با اسلام ناب محمدى- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- موج مى زند. بايد براى شكستن امواج طوفانها و فتنه ها و جلوگيرى از سيل آفتها به سلاح پولادين صبر و ايمان مسلح شويم. 

ملتى كه در خط اسلام ناب محمدى- صلى اللَّه عليه و آله- و مخالف با استكبار و پول پرستى و تحجرگرايى و مقدس نمايى است، بايد همه افرادش بسيجى باشند و فنون نظامى و دفاعى لازم را بدانند، چرا كه در هنگامه خطر ملتى سربلند و جاويد است كه اكثريت آن آمادگى لازم رزمى را داشته باشد .. خلاصه كلام، اگر بر كشورى نواى دلنشين تفكر بسيجى طنين انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گرديد و الّا هر لحظه بايد منتظر حادثه ماند. بسيج بايد مثل گذشته و با قدرت و اطمينان خاطر به كار خود ادامه دهد. 

امروز يكى از ضروريترين تشكلها، بسيج دانشجو و طلبه است. طلاب علوم دينى و دانشجويان دانشگاهها بايد با تمام توان خود در مراكزشان از انقلاب و اسلام دفاع كنند و فرزندان بسيجى ام در اين دو مركز، پاسدار اصول تغييرناپذير «نه شرقى و نه غربى» باشند. امروز دانشگاه و حوزه از هر محلى بيشتر به اتحاد و يگانگى احتياج دارند. فرزندان انقلاب به هيچ وجه نگذارند ايادى امريكا و شوروى در آن دو محل حساس نفوذ كنند. تنها با بسيج است كه اين مهم انجام مى پذيرد. مسائل اعتقادى بسيجيان به عهده اين دو پايگاه علمى است. حوزه علميه و دانشگاه بايد چهارچوبهاى اصيل اسلام ناب محمدى را در اختيار تمامى اعضاى بسيج قرار دهند. 

بايد بسيجيان جهان اسلام در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسلامى باشند و اين شدنى است، چرا كه بسيج تنها منحصر به ايران اسلامى نيست، بايد هسته هاى مقاومت را در تمامى جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد. شما در جنگ تحميلى نشان داديد كه با مديريت صحيح و خوب مى توان اسلام را فاتح جهان نمود. شما بايد بدانيد كه كارتان به پايان نرسيده، انقلاب اسلامى در جهان نيازمند فداكاريهاى شماست و مسئولين تنها با پشتوانه شماست كه مى توانند به تمامى تشنگان حقيقت و صداقت اثبات كنند كه بدون امريكا و شوروى مى شود به زندگى مسالمت آميز توأم با صلح و آزادى رسيد. 

حضور شما در صحنه ها موجب مى شود كه ريشه ضد انقلاب در تمامى ابعاد از بيخ و بن قطع گردد .. من دست يكايك شما پيشگامان رهايى را مى بوسم و مى دانم كه اگر مسئولين نظام اسلامى از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهى خواهند سوخت. بار ديگر تأكيد مى كنم كه غفلت از ايجاد ارتش بيست ميليونى، سقوط در دام دو ابرقدرت جهانى را به دنبال خواهد داشت. 

من از تمامى بسيجيان خصوصاً از فرماندهان عزيز آن تشكر مى كنم و از دعاى خير براى اين فرزندان با وفاى اسلام غفلت نخواهم نمود. خداوند شهداى عزيز و گمنام بسيج را به نعمت همجوارى اهل بيت- عليهم السلام- متنعم و جانبازان عزيز را شفا و اسرا و مفقودين عزيز را سالماً به اوطانشان بازگرداند و هر روز بر عظمت و شوكت اين نهاد مقدس و مردمى كه پيروان اسلام عزيز و حضرت بقية اللَّه الاعظم- ارواحنا لمقدمه الفداء- هستند بيفزايد. والسلام عليكم و رحمة اللَّه ..

2 آذر 67 
روح اللَّه الموسوى الخمينى.
 

آخرين پيام امام خميني در آستانه سالگرد بسيج مستضعفين

 تاريخ:2/9/67

بسم الله الرحمن الرحيم


تشكيل بسيج در نظام جمهوري اسلامي ايران يقينا از بركات و الطاف جليه خداوند تعالي بود كه بر ملت عزيز و انقلاب اسلامي ايران ارزاني شد. 

در حوادث گوناگون پس از پيروزي انقلاب خصوصا جنگ‚ بودند نهادها و گروه هاي فراواني كه با ايثار و خلوص و فداكاري و شهادت طلبي‚ كشور و انقلاب را بيمه كردند. ولي حقيقتا اگر بخواهيم مصداق كاملي از ايثار و خلوص و فداكاري و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهيم‚ چه كسي سزاوارتر از بسيج و بسيجيان خواهند بود! بسيج شجره طيبه و درخت تناور و پرثمري است كه شكوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوات يقين حديث عشق مي دهد. بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي است كه پيروانش بر گلدسته هاي رفيع آن‚ اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسيج ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاك اسلامي است كه تربيت يافتگان آن‚ نام و نشان در گمنامي و بي نشاني گرفته اند. بسيج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را كه همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضا نموده اند. 

من همواره به خلوص و صفاي بسيجيان غبطه مي خورم و از خدا مي خواهم تا با بسيجيانم محشور گرداند‚ چرا كه در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجي ام. من مجددا به همه ملت بزرگوار ايران و مسئولين عرض مي كنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترين ساده انديشي اين است كه تصور كنيم جهانخواران خصوصا آمريكا و شوروي از ما و اسلام عزيز دست برداشته اند لحظه اي نبايد از كيد دشمنان غافل بمانيم‚ در نهاد و سرشت آمريكا و شوروي كينه و دشمني با اسلام ناب محمدي - صلي الله عليه و آله و سلم - موج مي زند بايد براي شكستن‚ امواج طوفان ها و فتنه ها و جلوگيري از سيل آفت ها به سلاح پولادين صبر و ايمان مسلح شويم. ملتي كه در خط اسلام ناب محمدي - صلي الله عليه و آله و سلم - و مخالف با استكبار و پول پرستي و تحجرگرايي و مقدس نمايي است‚ بايد همه افرادش بسيجي باشند و فنون نظامي و دفاعي لازم را بدانند‚ چرا كه در هنگامه خطر ملتي سربلند و جاويد است كه اكثريت آن آمادگي لازم رزمي را داشته باشد.

خلاصه كلام‚ اگر بر كشوري نداي دلنشين تفكر بسيجي طنين اندازد‚ چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گرديد و الا هر لحظه بايد منتظر حادثه باشيم. بسيج بايد مثل گذشته و باقدرت و اطمينان خاطر به كار خود ادامه دهد. امروز يكي از ضروري ترين تشكل ها‚ بسيج دانشجو و طلبه است. طلاب علوم ديني و دانشجويان دانشگاه ها بايد با تمام توان خود در مراكزشان از انقلاب و اسلام دفاع كنند‚ فرزندان بسيجي ام در اين مراكز‚ پاسدار اصول تغيير ناپذير ((نه شرقي و نه غربي)) باشند. امروز دانشگاه و حوزه از هر محلي بيشتر به اتحاد و يگانگي احتياج دارند. فرزندان انقلاب به هيچ وجه نگذارند ايادي آمريكا و شوروي در آن دو محل حساس نفوذ كنند. تنها با بسيج است كه اين مهم انجام مي پذيرد. و مسائل اعتقادي بسيجيان به عهده اين دو پايگاه علمي است. حوزه علميه و دانشگاه بايد چارچوب هاي اصيل اسلام ناب محمدي را در اختيار تمامي اعضاي بسيج قرار دهند. بايد بسيجيان جهان اسلام در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسلامي باشند و اين شدني است‚ چرا كه بسيج تنها منحصر به ايران اسلامي نيست‚ بايد هسته هاي مقاومت را در تمامي جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد. شما در جنگ تحميلي نشان داديد كه با مديريت صحيح و خوب مي توان اسلام را فاتح جهان نمود. شما بايد بدانيد كه كارتان به پايان نرسيده است‚ انقلاب اسلامي در جهان نيازمند فداكاري هاي شماست مسئولين تنها با پشتوانه شماست كه مي توانند به تمامي تشنگان حقيقت و صداقت اثبات كنند كه بدون آمريكا و شوروي مي شود به زندگي مسالمت آميز توام با صلح و آزادي رسيد. حضور شما در صحنه ها موجب مي شود كه ريشه ضدانقلاب در تمامي ابعاد از بيخ و بن قطع گردد. 

من دست يكايك شما پيشگامان رهايي را مي بوسم و مي دانم كه اگر مسئولين نظام اسلامي از شما غافل شوند‚ به آتش دوزخ الهي خواهند سوخت. بار ديگر تاكيد مي كنم كه غفلت از ايجاد ارتش بيست ميليوني‚ سقوط در دام دو ابرقدرت جهاني را به دنبال خواهد داشت. من از تمامي بسيجيان خصوصا از فرماندهان عزيز آن تشكر مي كنم و از دعاي خير براي اين فرزندان با وفاي اسلام غفلت نخواهم نمود. خداوند شهداي عزيز و گمنام بسيج را كه به نعمت همجواري اهل بيت - عليهم السلام - متنعم و جانبازان عزيز را شفا و اسرا و مفقودين عزيز را سالما به اوطانشان بازگرداند و هر روز بر عظمت و شوكت اين نهاد مقدس و مردمي كه پيروان اسلام عزيز و حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا لمقدمه الفدا هستند بيفزايد.

والسلام عليكم و رحمه الله 
روح الله الموسوي الخميني
 

 

بسيج در وصيت امام (ره)


ل - قواى مسلح از ارتش و سپاه و ژاندارمرى و شهربانى تا كميته‏ها و بسيج و عشائر ويژگى خاص دارند اينان كه بازوان قوى و قدرتمند جمهورى اسلامى‏مى‏باشند و نگهبان سرحدات و راهها و شهرها و روستاها و بالاخره نگهداران‏امنيت و آرامش‏بخشان به ملت مى‏باشند، مى‏بايست مورد توجه خاص ملت و دولت ومجلس باشند و لازم است توجه داشته باشند كه در دنيا آنچه كه موردبهره‏بردارى براى قدرتهاى بزرگ و سياستهاى مخرب بيشتر از هر چيز و هرگروهى است، قواى مسلح است.

قواى مسلح است كه با بازيهاى سياسى، كودتاها وتغيير حكومتها و رژيمها به دست آنان واقع مى‏شود و سودجويان دغل بعض سران‏آنان را مى‏خرند و با دست آنان و توطئه‏هاى فرماندهان بازى‏خورده كشورها رابه دست مى‏گيرند و ملتهاى مظلوم را تحت‏سلطه قرار داده و استقلال و آزادى رااز كشورها سلب مى‏كنند و اگر فرماندهان پاكدامن متصدى امر باشند هرگز براى‏دشمنان كشورها امكان كودتا يا اشغال يك كشور پيش نمى‏آيد و يا اگر احياناپيش آيد به دست فرماندهان متعهد شكسته و ناكام خواهد ماند. و در ايران نيز كه اين معجزه عصر به دست ملت انجام گرفت، قواى مسلح متعهدو فرماندهان پاك و ميهن‏دوست‏سهم به سزائى داشتند و امروز كه جنگ لعنتى وتحميلى صدام تكريتى به امر و كمك آمريكا و ساير قدرتها پس از نزديك به دوسال با شكست‏سياسى و نظامى ارتش متجاوز بعث و پشتيبانان قدرتمند ووابستگان به آنان روبرو است باز قواى مسلح نظامى و انتظامى و سپاهى ومردمى با پشتيبانى بى‏دريغ ملت در جبهه‏ها و پشت جبهه‏ها اين افتخار بزرگ راآفريدند و ايران را سرافراز نمودند و نيز شرارتها و توطئه‏هاى داخلى را كه‏به دست عروسكهاى وابسته به غرب و شرق براى براندازى جمهورى اسلامى بسيج‏شده‏بودند با دست تواناى جوانان كميته‏ها و پاسداران بسيج و شهربانى و با كمك‏ملت غيرتمند درهم شكسته شد. و همين جوانان فداكار عزيزند كه شبها بيدارندتا خانواده‏ها با آرامش استراحت كنند. خدايشان يار و مددكار باد. پس وصيت برادرانه من در اين قدمهاى آخرين عمر بر قواى مسلح به طور عموم‏آن است كه اى عزيزان كه به اسلام عشق مى‏ورزيد و با عشق لقاءالله به فداكارى‏در جبهه‏ها و در سطح كشور به كار ارزشمند خود ادامه مى‏دهيد بيدار باشيد وهشيار كه بازيگران سياسى و سياستمداران حرفه‏اى غرب و شرق‏زده و دستهاى‏مرموز جنايتكاران پشت‏پرده لبه تيز سلاح خيانت و جنايت كارشان از هر سو وبيشتر از هر گروه متوجه به شما عزيزان است و مى‏خواهند از شما عزيزان كه‏با جان‏فشانى خود انقلاب را پيروز نموديد و اسلام را زنده كرديد بهره‏گيرى‏كرده و جمهورى اسلامى را براندازند و شما را با اسم اسلام و خدمت به ميهن وملت از اسلام و ملت جدا كرده به دامن يكى از دو قطب جهانخوار بيندازند وبر زحمات و فداكاريهاى شما با حيله‏هاى سياسى و ظاهرهاى به صورت اسلامى وملى خط بطلان بكشند.

وصيت اكيد من به قواى مسلح آن است كه همانطور كه از مقررات نظام، عدم‏دخول نظامى در احزاب و گروهها و جبهه‏ها است به آن عمل نمايند و قواى مسلح‏مطلقا چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسيج و غير اينها در هيچ حزب وگروهى وارد نشده و خود را از بازيهاى سياسى دور نگهدارند. در اين صورت‏مى‏توانند قدرت نظامى خود را حفظ و از اختلافات درون‏گروهى مصون باشند و برفرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع‏نمايند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت وشوراى دفاع و مجلس شوراى اسلامى وظيفه شرعى و ميهنى آنان است كه اگر قواى‏مسلح چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد بر خلاف مصالح اسلام و كشوربخواهند عملى انجام دهند يا در احزاب وارد شوند كه بى‏اشكال به تباهى‏كشيده مى‏شوند و يا در بازيهاى سياسى وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت‏كنند و بر رهبر و شوراى رهبرى است كه با قاطعيت از اين امر جلوگيرى نمايدتا كشور از آسيب در امان باشد و من به همه نيروهاى مسلح در اين پايان‏زندگى خاكى وصيت مشفقانه مى‏كنم كه از اسلام كه يگانه مكتب استقلال وآزاديخواهى است و خداوند متعال همه را با نور هدايت آن به مقام والاى‏انسانى دعوت مى‏كند چنانچه امروز وفا داريد در وفادارى استقامت كنيد كه شمارا و كشور و ملت‏شما را از ننگ وابستگيها و پيوستگيها به قدرتهايى كه‏شما را جز براى بردگى خويش نمى‏خواهند و كشور و ملت عزيزتان را عقب‏مانده‏و بازار مصرف و زير بار ننگين ستم‏پذيرى نگه مى‏دارند نجات مى‏دهد و زندگى‏انسانى شرافتمندانه را ولو با مشكلات بر زندگانى ننگين بردگى اجانب ولو بارفاه حيوانى ترجيح دهيد و بدانيد مادام كه در احتياجات صنايع پيشرفته،دست‏خود را پيش ديگران دراز كنيد و به دريوزگى عمر را بگذرانيد قدرت‏ابتكار و پيشرفت در اختراعات در شما شكوفا نخواهد شد.

و به خوبى و عينت‏ديديد كه در اين مدت كوتاه پس از تحريم اقتصادى همانها كه از ساختن هرچيز خود را عاجز مى‏ديدند و از راه انداختن كارخانه‏ها آنان را مايوس‏مى‏نمودند افكار خود را به كار بستند و بسيارى از احتياجات ارتش و كارخانه‏هارا خود رفع نمودند. و اين جنگ و تحريم اقتصادى و اخراج كارشناسان خارجى،تحفه‏اى الهى بود كه ما از آن غافل بوديم. اكنون اگر دولت و ارتش كالاهاى‏جهانخواران را خود تحريم كنند و به كوشش و سعى در راه ابتكار بيفزاينداميد است كه كشور خودكفا شود و از دريوزگى از دشمن نجات يابد. و هم در اينجا بايد بيفزايم كه احتياج ما پس از اين همه عقب‏ماندگى‏مصنوعى به صنعتهاى بزرگ خارجى حقيقتى است انكارناپذير، و اين به آن معنى‏نيست كه ما بايد در علوم پيشرفته به يكى از دو قطب وابسته شويم. دولت وارتش بايد كوشش كنند كه دانشجويان متعهد را در كشورهايى كه صنايع بزرگ‏پيشرفته را دارند و استعمار و استثمارگر نيستند بفرستند و از فرستادن به‏آمريكا و شوروى و كشورهاى ديگر كه در مسير اين دو قطب هستند احتراز كنند،مگر ان‏شاءالله روزى برسد كه اين دو قدرت به اشتباه خود پى برند و در مسيرانسانيت و انسان‏دوستى و احترام به حقوق ديگران واقع شوند، يا ان‏شاءالله‏مستضعفان جهان و ملتهاى بيدار و مسلمانان متعهد آنان را به جاى خودنشانند.به اميد چنين روزي.

 

منبع اصلی : صحیفه نور

images
تاریخ: چهارشنبه 1 آذر 1396  1:36 PM