به گزارش روابط عمومی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام به منظور ارتقاء سطح آگاهی سیاسی نمازگزاران مسجد و آشنایی با نظرات گروه های مختلف سیاسی فعال در صحنه انتخابات، برنامه سخنرانی آقایان فروزنده، سروری و کواکبیان هماهنگ و اطلاع رسانی می شود.

پنجشنبه 22 بهمن برادر فروزنده

سه شنبه 27 بهمن برادر پرویز سروری

چهارشنبه 28 بهمن برادر مصطفی کواکبیان

images
تاریخ: شنبه 24 بهمن 1394  1:42 PM