آیات
 1 - آگاهانه سخن بگوئیم:
 «لا تقف ما لیس لك به علم» اگر از آنچه به آن آگاهى ندارى پیروى نكن . اسراء، 36
 
 2 - نرم و ملایم سخن بگوئیم:
 «فقولا له قولاً لیّناً لعله یتذكر او یخشى» طه، 44
 اما به نرمى با او سخن بگویید شاید متذكّر شود یا از خدا بترسد .
 
 3 - گفتار خود را با عمل همراه كنیم:
 «لم تقولون ما لا تفعلون» چرا سخنى میگویید كه عمل نمیكنید . صفّ 3
 
 4 - منصفانه سخن بگوئیم:
 «و اذا قلتم فاعدلوا» و هنگامى كه سخنى میگویید عدالت را رعایت نمایید . انعام، 152
 
 5 - بر طبق حق سخن بگوئیم:
 «قولوا قولاً سدیداً» همیشه به حق و صواب سخن بگویید . احزاب، 70
 
 6 - با نرمى سخن بگوئیم:
 «فقل لهم قولاً میسوراً» با گفتار نرم و آمیخته با لطف با آنها سخن بگویید . اسراء، 28
 
 7 - بلیغ سخن بگوئیم:
 «و قل لهم فى انفسهم قولاً بلیغاً» نساء، 63
 و با بیانى رسا نتایج اعمالشان را به آنها گوشزد نما .
 
 8 - فصیح سخن بگوئیم:
 «و اخى هرون هو افصح منّى لساناً فارسله معى» قصص، 34
 برادرم هارون زبانش از من فصیح‏تر است او را همراه من بفرست تا یاور من باشد .
 
 9 - به طرز نیكو سخن بگوئیم:
 «قولو للناس حسناً» و به مردم نیك بگویید . بقره، 83
 
 10 - بطرز نیكوتر سخن بگوئیم:
 «قل لعبادى یقولوا التى هى احسن» به بندگانم بگو سخنى بگویند كه بهترین باشد . اسراء، 53
 
 11 - بطرز شایسته سخن بگوئیم:
 «و قولوا لهم قولاً معروفاً» و با آنها به طور شایسته سخن بگویید . نساء، 8
 
 12 - كریمانه سخن بگوئیم:
 «و قل لهما قولاً كریماً» گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو . اسراء، 23
 
 13 - پاكیزه سخن بگوئیم:
 «و هدوا الى الطیّب من القول» حج، 24
 و به سوى سخنان پاكیزه هدایت مى‏شوند .
 
 14 - سعى كنیم در سخنان خود مردم را به سوى خداوند دعوت كنیم:
 «و من احسن قولاً ممن دعا الى اللَّه و عمل صالحاً» فصّلت، 33
 چه كسى خوش گفتارتر است از آن كسى كه دعوت به سوى خدا می‏كند .
 
 روایات‏
 1 - اثر كم سخن گفتن‏
 قال على‏ علیه السلام «ان احببت سلامة نفسك و ستر معایبك فاقلل كلامك و اكثر صمتك یتوفّر فكرك و یستنیر قلبك».
 اگر سلامت جان و پوشاندن عیب‏هاى خود را دوست دارى كم سخن بگو و زیاد سكوت كن فكر تو زیاد و قلب تو نورانى مى‏شود . (غرر الحكم / 3725)
 
 2 - اثر زیاد سخن گفتن‏
 قال على ‏علیه السلام «من كثر كلامه كثر خطاؤه و من كثر خطاؤه قلّ حیاؤه و من قلّ حیاؤه قلّ ورعه و من قلّ ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار».
 كسى كه سخن او زیاد شود گناه او زیاد مى‏شود و كسى كه گناهش زیاد شد حیاء او كم و در نتیجه ورع او كم و كسى كه ورع او اندك شد قلبش می‏میرد و در نتیجه وارد بهشت نمیشود . (بحار / 71 / 286)
 
 3 - بهترین سخن‏
 الف - سخن راست؛ قال على‏ علیه السلام : «خیرالكلام الصدق».
 بهترین سخن راستگویى است . (غرر/ 499)
 ب - همراه با عمل؛ «خیر المقال ما صدّقه الفعال».
 بهترین گفتار آن چیزى است كه عمل آن را تصدیق كند . (سفینة البحار / 7 / 383)
 ج - ملال‏ آور نباشد؛ قال على‏ علیه السلام : «خیر الكلام ما لا یملّ و لا یقلّ».
 بهترین كلام آن است كه خستگى آور و كم نباشد . (غرر الحكم / 4969)
 د - منظم و همه فهم؛ قال على ‏علیه السلام : «احسن الكلام مازانه حسن النظام و فهمه الخاص و العامّ».
 بهترین سخن آن است كه مزیّن به نظم باشد و همه مردم بفهمند . (غرر الحكم / 3304)
 ه - متقن و استوار؛ قال على‏ علیه السلام : «احسن القول السداد».
 بهترین سخن استوارترین آن است . (غرر الحكم / 2865)
 
 4 - آداب سخن گفتن‏
 الف - پاكیزه باشد؛ قال رسول اللَّه‏ صلى الله علیه وآله وسلم : «ثلاث من ابواب البر: سخاء النفس و طیب الكلام و الصبر على الاذى».
 سه چیز از درهاى نیكى است، سخاوت داشتن، خوش سخن بودن و تحمّل بر اذیت‏ها . (محاسن / 1 / 66)
 ب - زیبا باشد؛ قال على‏ علیه السلام : «اجملوا فى الخطاب تسمعواجمیل الجواب».
 زیبا سخن بگویید تا پاسخ زیبا بشنوید . (غررالحكم/2568)
 ج - خریدار داشته باشد؛ قال على ‏علیه السلام : «لا تتكلّمن اذا لم تجد للكلام موقعاً».
 هرگاه محلى براى سخن نمی یابى سخن مگو . (غررالحكم / 10274)
 د - نرم و ملایم باشد؛ قال على‏ علیه السلام : «عوّد لسانك لین الكلام و بذل السلام یكثر محبّوك و یقلّ مبغوضك».
 زبان خود را به نرم سخن گفتن و بخشش در سلام كردن عادت بده كه دوستانت زیاد و دشمنانت كم مى‏شوند . (غرر الحكم / 6231)
 ه - از روى علم و آگاهى باشد؛ قال على ‏علیه السلام : «لا تقل بما لا تعلم فتتّهم باخبارك بما تعلم».
 آنچه را كه نمى‏دانى نگو، پس به خبرهایى كه مى‏دانى متهم شوى (و از تو نپذیرند).
 (غرر الحكم / 10426)
 و - بى‏فایده نباشد؛ قال رسول اللَّه‏ صلى الله علیه وآله وسلم : «من حسن اسلام المرء تركه الكلام فیما لا یعنیه».
 از نیكویى اسلام انسان آن است كه سخن بى فایده را ترك كند . (بحار / 28 / 136)
 ز - مستهجن نباشد؛ قال على‏ علیه السلام : «ایاك و مستهجن الكلام فانه یوغر القلوب».
 بپرهیزید از زشت سخن گفتن كه مایه كینه دلها مى‏شود . (غرر الحكم / 2675)
 ح - پاسخ آن انسان را ناراحت ننماید؛ قال على ‏علیه السلام علیهم السلام «لا تقولنّ ما یسئوك جوابه».
 سخنى نگو كه پاسخ آن تو را ناراحت كند . (غرر الحكم / 10155)
 

 5 - آثار سخن بى مورد
 الف - از بین رفتن نعمت ؛ قال على ‏علیه السلام : «ربّ كلمة سلبت نعمة»
 چه بسا سخنى كه نعمتى را از بین ببرد. (غرر/ حدیث 5282)
 ب - جنگ افروزى ؛ قال على‏ علیه السلام : «ربّ حرب جنیت من لفظة»
 چه بسا برپا شدن جنگى كه از سخنى چیده مى‏شود. (غرر/ حدیث 5282)
 ج - زندان رفتن ؛ قال على ‏علیه السلام : «احبس لسانك قبل ان یطیل حبسك»
 زبان خود را حبس كن پیش از آن‏كه حبس و زندان تو طولانى شود. (غرر/ حدیث 2437)
 
 اشاره‏
 الف - پیامبر اكرم‏ صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: هنگامى كه موسى بن عمران ‏علیه السلام با خضرعلیه السلام ملاقات كرد موسى‏ علیه السلام به وى گفت: مرا موعظه كن. خضر گفت: اى كسى كه جویاى دانشى! بدان كه گوینده كمتر از شنونده خسته مى‏شود، پس هیچ‏گاه اهل مجلس خود را خسته مكن. (بحار / 1 / 226)
 ب - عمار یاسر گوید: پیامبر اكرم‏ صلى الله علیه وآله وسلم به ما دستور داد تا این كه سخنرانى‏ها را كوتاه قرار دهیم؛ «امرنا رسول اللَّه باقصار الخطب». (سنن ابى داود / 1106)

 

برگرفته از پایگاه استاد قرائتی

http://www.gharaati.ir/show.php?page=books&book=45&pages=78

1
تاریخ: پنجشنبه 8 مرداد 1394  1:14 AM