برادرانی که مایل هستند در ایام ماه رجب و شعبان در منزل خود بانی هیات محبان الحسین شوند مراتب را به برادر علی دماوندی یا سجاد افشار اطلاع دهند.

تاریخ: سه شنبه 2 اردیبهشت 1393  10:53 AM