هیات محبان الحسبن بمناسبت میلاد حضرت معصومه (ع)مجلس مولودی برگزار مینماید.

زمان:چهارشنبه(فرداشب)بعدازنمازعشا

مکان:حسینیه مسجد

سخنران:آقای عظیمی

مداح:آقایان صوفی وفضعلی بیک

photo_2016-08-02_18-42-59
تاریخ: سه شنبه 12 مرداد 1395  1:30 PM