#بهار_علی_خزان_شده‌ای#فاطمیه_دوم#محبان_حسینیم#روضه_محبان_الحسین#مسجدامام‌موسی‌بن‌جعفر#دوشنبه‌سه‌شنبه‌چهارشنبه#ساعت_20