مسجد موسی بن جعفر علیه السلام در تاریخ 15 اسفند 1392- بخش سوم

_MG_2824 _MG_2816 _MG_2818 _MG_2842 _MG_2844 _MG_2845 _MG_2848 _MG_2850 _MG_2855 _MG_2859 _MG_2868 _MG_2877 _MG_2878 _MG_2879 _MG_2882 _MG_2884 _MG_2886 _MG_2887 _MG_2900 _MG_2901 _MG_2913 _MG_2979 _MG_2966 _MG_3001 _MG_3006
_MG_2824

_MG_2824