مسجد موسی بن جعفر علیه السلام در تاریخ 15 اسفند- بخش اول

_MG_2987 _MG_2922 _MG_2924 _MG_2927 _MG_2930 _MG_2931 _MG_2932 _MG_2936 _MG_2938 _MG_2942 _MG_2943 _MG_2944 _MG_2946 _MG_2947 _MG_2948 _MG_2949 _MG_2950 _MG_2952 _MG_2953 _MG_2954 _MG_2955 _MG_2956 _MG_2957 _MG_2958 _MG_2960 _MG_2961 _MG_2965 _MG_2967 _MG_3009 _MG_3010 _MG_3012 _MG_3014
_MG_2987

_MG_2987