مرحوم زمانی در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس 2 سال 1375 مرحوم زمانی در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس 1 سال 1375 مرحوم زمانی در ضیافت افطار بسیجیان2 مرحوم زمانی در ضیافت افطار بسیجیان1
1 2 3 4
مرحوم زمانی در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس 2 سال 1375

مرحوم زمانی در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس 2 سال 1375