شماره  :       /93/7/م

حاضرین ، برادران : حاج آقا عظیمی، افشار، نقوی الحسینی ، مجدآبادی ، وظیفه دان، قائدی ، سید محمد هاشمی ، خدابخش

برادران عباسی ، حقیقی مسافرت هستند. برادر شریعتی نیز کلاس دانشگاه دارند.

اهم مطالب مطروحه :

1 تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم‌ (ص)

2 سخنران شب میلاد حضرت رسول اکرم (ص) آقای مصلحی است.

3 بنا شد از آقای صادق زاده مسئول معاونت دینی  آقای قالیباف برای حضور در مسجد دعوت شود.

4 برنامه های محرم به نحو احسن انجام شد ، ولی بخشی از مخاطبین مسجد بواسطه دور شدن از محل در برنامه ها حضور نداشتند ،  و این افت محسوس در سایر هیاتهای مذهبی منطقه نیز مشهود بود.

5 بهتر بود سرو خورشت و برنج در ظروف جداگانه انجام شود.

6 از سخنرانان مطرح و طراز اول برای دهه اول حسینیه استفاده نمائیم.

7 عدم هماهنگی مداحان و طبالها مشهود بود.

8 توزیع غذا منظم بود،  فضایی که در خروجی اضطراری حسینیه در نظر گرفته شده بود کار توزیع غذا را آسانتر کرده بود.

9 برای مسیر سبلان ،  تغییرات لازم لحاظ شود (توجه به ترافیک سبلان مهم است)

ملاحظه :

1 -   گزارش مربوط به بیمه مسئولیت مسجد ،  خرید انشعاب فاضلاب و بدهی های مسجد بواسطه برنامه های محرم و صفر توسط برادر افشار ارایه گردید.  

2 جلسه مصوبه نداشت.