دستور جلسه:  تدوین برنامه سال 92

حاضرین :برادران حاج آقاعظیمی، افشار، خدابخش، نقوی الحسینی، سیدمحمدهاشمی، مجدآبادی، حقیقی، عباسی، سید ناصر هاشمی، قائدی و حیدری. 

 

اهم مطالب مطروحه:

توجه بیشتر به فعالیت های فرهنگی نونهالان ونوجوانان.

لزوم اولویت بندی برنامه های هزینه بر.

لزوم تطبیق برنامه ها با منابع مالی قابل جذب.

ارتباط بیشتر با خانواده معظم شهدا.

تاکید بر تداوم فعالیت های فرهنگی خواهران.

قرائت برنامه پیشنهادی واحد فرهنگی خواهران ،که مقررشد در تقویم برنامه های سال 92 درج شود.

 

سایرمطالب مطروحه:

پیشنهاد دعوت ازنمازگزاران برای حضور در جلسات هیات امنا.

تشکیل جلسه ایی خاص برای موضوعات مالی.

بیان احکام در بین دو نماز.

برای آشنایی نمازگزاران با یکدیگرمعرفی توانمندی های فردی دربرخی شب ها بعداز نماز عشا انجام شود.

 

جلسه آینده:درنیمه دوم فروردین 92 بمنظورتصویب برنامه سال 92 تشکیل خواهدشد.