دستور جلسه‌ : جمع‌ بندي‌ برنامة‌ دهه‌ اول‌ محرم‌ و مسايل‌ جاري‌

حاضرين‌ : برادران‌ حاج‌ آقا عظيمي‌، نقوي‌ الحسيني‌، مجدآبادي‌، عباسي‌، حقيقي‌،هاشمي‌ (سيد ناصر) حيدري‌، هاشمي‌ (سيد محمد)، قائدي‌ ، وظيفه‌ دان‌، افشار و شریعتی

رئوس‌ جمع‌ بندي‌ دهه‌ اول‌ محرم‌  توسط اعضاء :

1 ـ نظم‌ هيات‌، نسبت‌ به‌ سال‌هاي‌ گذشته‌ بهتر بود.

2 ـ علامت‌ها باعث‌ كندي‌ حركت‌ هيات‌ مي‌شود.

3 ـ لازم‌ است‌ نسبت‌ به‌ تقويت‌ امر مداحي‌ در بيرون‌ از مسجد اقدام‌ شود.

4 ـ انشاءا... در سال‌ آينده‌ در صورتي‌ كه‌ هنگام‌ اذان‌ هيات‌ بيرون‌ مسجد بود، يك‌ نفر اذان‌ را ازپشت‌ بلندگو بخواند.

5 ـ هنگام‌ ضبط‌ برنامه‌ عزاداري‌ با مخاطبين‌ مسجد و هيات‌ مصاحبه‌ شود.

6 ـ با اتخاذ تدابير مناسب‌، سيستم‌ صوتي‌ بي‌سيم‌ و كابل‌هاي‌ وسط‌ هيات‌ جمع‌ شود.

7 ـ عدم‌ استفاده‌ از مداحان‌ خردسال‌ در مسيرهاي‌ اصلي‌ هیات.

8 ـ تشكر از تدابير حاج آقا عظيمي‌ براي‌ حل‌ مشكلات و حضور مستمر ايشان در برنامه ها.

9 ـ تاكيد بر اضافه‌ نشدن‌ علامت‌ جدید به هیات در سال‌هاي‌ آينده . 

10 ـ تقدير از زحمات‌ خادمين‌ اطعام‌، پذيرايي‌ و انتظامات‌

ملاحظه‌ :

گزارش‌ كتبي‌ مسئول هيات امناء در خصوص‌ دهه‌ اول‌ محرم‌ بين‌ اعضاء توزيع‌ شد.

 

اهم‌ مطالب‌ مطروحه‌ :

1 ـ تاكيد بر وجود مشكلات مالي‌ در مسجد و لزوم‌ بازنگري‌ و احياناً كاهش‌ فعاليت‌هاي‌برنامه‌ايي‌ و مناسبتي‌ در صورت‌ عدم‌ تامين‌ منابع‌ مالي‌ پايدار.

2 ـ پيشنهاد مسئول هيات امناء  در خصوص‌ اجاره‌ پشت‌ بام‌ مسجد به‌ شركت‌ هاي‌ ارتباطات‌ سيار براي‌نصب‌ آنتن‌ تقويتي‌ موبايل‌ براي‌ كسب‌ درآمد پايدار

3 ـ نتايج‌ تحقيقات‌ از اوقاف‌ و امور خيريه‌ مساجد مبني‌ بر بلامانع‌ بودن‌ اجاره‌ دادن پشت‌ بام‌مسكوني‌ مسجد به‌ شركت‌هاي‌ ارتباط‌ سيار براي‌ نصب‌ آنتن‌ تقويت‌ موبايل‌ (B.T.S)از سوي‌ حاج‌ آقا عظيمي‌ و مسئول هيات امناء  به‌ اطلاع‌ اعضاء رسيد.

4 ـ قرار داددن‌ مسير منزل‌ حاج‌ محمد زماني‌ در تقويم‌ مسيرهاي‌ هيات‌ در دهة‌ اول‌ يا سوم‌ و یا هفتم امام‌.

5 ـ لزوم‌ تلاش‌ هيات‌ امناء براي‌ پرداخت‌ بدهي‌ها

6 ـ گزارش‌ برادر شريعتي‌ در خصوص‌ سايت‌ مسجد و اقدامات‌ انجام‌ شده‌ براي‌ تبليغ‌برنامه‌ها در سايت‌

 

مصوبات‌ :

1 ـ مقرر شد به‌ منظور تامين‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌، برنامه‌هاي‌ مصوب‌ و مناسبتي‌ نسبت‌ به‌ عقدقرارداد با يكي‌ از شركت‌هاي‌ اپراتوري‌ ارتباط‌ سيار (همراه‌ اول‌، رايتل‌ ، ايرانسل) براي‌ اجاره‌پشت‌ بام‌ مسكوني‌ به‌ منظور نصب‌ آنتن‌ تقويت‌ موبايل‌ اقدام‌ شود.

2 ـ از سال‌ آينده‌ (در صورت‌ موافقت‌ خانواده‌ حاج‌ محمد زماني‌) مسير منزل‌ ايشان‌ به‌ عنوان‌مقصد يكي‌ از برنامه‌هاي‌ عزيمت‌ هيات‌ قرار گيرد. (دهة‌ اول‌ ، شام‌ غريبان‌، سوم‌ يا هفت‌ امام)

3 ـ از اضافه‌ شدن‌ به علامت‌هاي‌ مسجد خودداري‌ شود.

 

جلسه‌ بعدي‌ : چهارشنبه‌ 91/10/6        ساعت‌ :   19:30