دستور جلسه‌ : رسيدگي‌ به‌ مشكل‌ كمبود نقدينگي‌ براي‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ مسجد

حاضرين‌ : برادران‌ حاج‌ آقا عظيمي‌، افشار، مجد آبادي‌، خدابخش، جليني‌، سيد احمدهاشمي‌، زماني‌، سيدمحمد هاشمي‌

اهم‌ مطالب‌ مطروحه‌ :

1 ـ براي‌ صرفه‌ جويي‌ در مصرفي‌ برِق، تاخير در راه‌اندازي‌ دستگاه‌ پكيج‌ انجام‌ شده‌ است.

2 ـ در صورت‌ وجود اعتبار (سه‌ ميليون‌ تومان) نسبت‌ به‌ تفكيك‌ گرمايش‌ مسكوني‌ ازموتورخانه‌ اقدام‌ مي‌شود.

3 ـ هدايت‌ نذورات‌ مردم‌ از قرباني‌ گوسفند به‌ ارايه‌ وجه‌ نقدی.

4 ـ براي‌ سهولت‌ در امر واريز كمك‌ مردمي‌ از طريق‌ سايت‌ مسجد با معرفي‌ امام‌ جماعت‌،نسبت‌ به‌ بازگشايي‌ حساب‌ در بانك‌ پارسيان‌ (توسط‌ آقايان‌ افشار، مجدآبادي‌ و حقيقی)اقدام‌ شده‌ است‌. و بازگشايي‌ حساب‌ در بانك‌ هاي‌ اقتصاد نوين‌ و پاسارگاد در دستور كار است.

5 ـ طرح‌ مداوم‌ نيازهاي‌ مالي‌ در مسجد ، تبعات‌ منفي‌ دارد، لذا راهكارهاي‌ ديگر مد نظر قرارگيرد.

مصوبات‌ :

1 ـ در مناسبت‌ هاي‌ مسجد، نياز به‌ كمك‌ مالي‌ با مردم‌ در ميان‌ گذاشته‌ شود.

2 ـ تهيه‌ بروشور، نياز مالي‌ و ارايه‌ شماره‌ حساب‌ و توزيع‌ در سطح‌ محل

3 ـ برادر سيد محمد هاشمي‌ نسبت‌ به‌ جمع‌ آوري‌ كمك‌ ماهيانه‌ اعضاء هيات‌ امنا اقدام‌نمايند.

4 ـ از طريق‌ سامانه‌ موضوع‌ عدم‌ درآمد مسجد و نیاز به كمك‌ مالي‌ اعلام‌ شود.