حاضرین:  برادران حقیقی، قایدی، افشاری مهر، مجدآبادی، افشار

دستور جلسه: بررسی علل و عوامل ریزش مخاطبین مسجد

اهم مطالب مطروحه:

۱) ریزش مخاطبین مساجد پدیده ایی اجتماعی بوده و در اکثر مساجد مشاهده می شود.

۲) پدیده مهاجرت  مخاطبین به تهران  ضرورت توجه به جمعیت شناور مسجد را که به دلیل وابستگی به وطن اصلی برخی از آنها چندان پایبند به حضور و پشتیبانی از برنامه های  مسجد نمیباشد را نشان میدهد.

۳) قدرمسلم ریزش مخاطبین ثابت و قدیمی مسجد بوجود آمده که اعضا با احصا برخی آسیبهای موثر درونی و بیرونی، بررسی دقیقتر علل و عوامل این کاهش را به جلسات آتی موکول نمودند.

۴) برای بررسی جامعه هدف،مخاطبین مسجد به سه گروه اصلی تقسیم شدند:

مخاطبین عام ( اعم از برادران و خواهران)

پیشکسوتان ( اعم از بسیجی و مسجدی)

جوانان  بسیج ( که ارتباط شان کم یا قطع شده)

۵) اعضا بر تداوم رویه فعلی و تجربه موفق  در اجرای نشست های انس و الفت پیشکسوتان و تقویت نقاط مشترک بعنوان مناسبترین روش حفظ سرمایه های معنوی بسیج و مسجد تاکید نمودند.

۶) درخصوص برنامه مصوب نشست صمیمی پیشکسوتان بحث و تبادل نظر شد و بر اجرای موارد ذیل تاکید گردید:

۶/۱ نشست در فضای صمیمی و بدون برنامه سخنرانی باشد.

۶/۲ حتی الامکان نمایش عکس،و فیلم از قدیمی های مسجد به نمایش گذاشته شود.

۶/۳ بیان خاطرات در برنامه داشته باشیم.

۶/۴ برای راحتی میهمانان میز و صندلی تهیه شود.

ملاحظه:جلسه بعدی دوهفته دیگر در تاریخ دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۳ ساعت ۱۹برگزار تشکیل می گردد.