حاضرین:
برادران افشار، مجدآبادی، سیدمحمد هاشمی، حقیقی، قایدی، سیداحمد هاشمی. عباسی، حیدری، شجاع خمیران 
دستور جلسه:
تدوین برنامه سال95 و امور جاری
مصوبات:
1- کلیات برنامه فرهنگی مسجد در سال95براساس چارچوب های مصوب جلسه تاریخ12بهمن 94 تصویب گردید.
2 - افزایش 15% هزینهای جاری اعم از حقوق، ایاب وذهاب.که بالغ بر 42/000/000ریال میشود
3 - سرفصل بدهی های مسجد به شرح ذیل اعلام و مقرر شد هیات امنا در خصوص تامین اعتبار و جذب کمک تلاش نمایند:
3/1 -بدهی بابت تاسیسات به آقای مهندس بیگی شامل نگهداری، تعمیرات، و تعویض قطعه، 67/000/000ریال
3/2 -بدهی بابت مایحتاج اطعام های اواخر سال 94به آقای خوشبین 25/000/000ریال
3/3 -بدهی بابت تجهیزات آشپزخانه به آقای شجایی (فروشگاه ایران تک) 24/000/000ریال
3/4 -بدهی بابت سنوات خادم قبلی به صندوق قرض الحسنه داخلی 61/000/000ریال -مربوط به سال93
3/5 -بدهی بابت سنوات خادم قبلی، به برادران مجدآبادی، قایدی، هاشمی، افشار58/000/000ریال-مربوط به سال93
3/6 -بدهی به برادر افشاری مهر بابت هزینه های جاری، ماه رمضان و سالهای94 و 93 بالغ بر200/000/000ریال