با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام اردوهای تابستانی مسجد در سال 1392 رضایت دارم:
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم