با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام برنامه های مسجد در دهه اول ماه صفر رضایت دارم:
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم