آیا برگ نظر سنجی ذیل را برای ارزیابی اجرای مناسبت های مسجد، مناسب و کافی می دانید؟
SKMBT_C45216083109200
بله
خیر
نظری ندارم