نظرسنجی

آیا برگ نظر سنجی ذیل را برای ارزیابی اجرای مناسبت های مسجد، مناسب و کافی می دانید؟ ...

با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه برگزاری نشست پیشکسوتان مسجد موسی بن جعفر علیه السلام رضایت دارم: ...

با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام برنامه های مسجد در دهه آخر ماه صفر رضایت دارم: ...

با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام اردوهای تابستانی مسجد در سال 1392 رضایت دارم: ...

با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام برنامه مسجد در سالروز وفات حضرت معصومه رضایت دارم: ...

با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام برنامه های مسجد در دهه آخر ماه صفر رضایت دارم: ...

با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام برنامه های مسجد در دهه اول ماه صفر رضایت دارم: ...

با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام برنامه های مسجد در دهه اول محرم رضایت دارم: ...

با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام برنامه های مسجد در هفته دفاع مقدس رضایت دارم: ...

با عنایت به جمیع جهات، در مجموع از نحوه انجام برنامه های مسجد در روز شهادت امام صادق علیه السلام رضایت دارم: ...