برادران 

 

ورزشي 

تكواندو

511 نفركلاس

كاراته

416 نفركلاس

دفاع شخصي

173 نفركلاس

 

زبان

GR

75 نفر

LET's go

130 نفر

Intro

31 نفر

Interchange

74 نفر

Iels

5 نفر

Pasdsage

20نفر

 

خواهران

 

ورزشي

تكواندو

900نفركلاس

كاراته

159نفركلاس

بدنسازي

175نفركلاس

ژيمناستيك

1010نفر كلاس

 

زبان

GR

39نفر

LET's go

236نفر

Intro

77نفر

Interchange

152نفر

Passage

10نفر

زبان خردسال

543نفر

زبان بزرگسال

35نفر

كارقرآني

295 نفر

نقاشي

420 نفر

كارهاي هنري

63 مورد

خصوصي

250نفركلاس