علی خالقی

خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملتها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. (رهبر کبیر انقلاب اسلامی ـ حضرت امام خمینی (ره))

 مجاهد دلیر و سرباز آگاه و روشن ِ انقلاب، شهید علی خالقی یکی از کارمندان سازمان جغرافیای ارتش و عضو فعال بسیج این سازمان بود.

وی در آبانماه سال 1359 به جبهه شتافت و خیلی زود شهادت نامه خویش را مهمور به مهر تأئید حضرت حق نمود و در بهمن ماه همان سال در جبهه سر پل ذهاب به لقاء ا... پیوست.

پیکر مطهر این شهید گرامی پس از یکسال و هفت ماه به زادگاهش بازگشت .

فرازهایی از سخنان این شهید مخلص که به یادگار مانده چنین است:

عامل اصلی این ظلم و ستمها ریشه در وجود شیطان بزرگ یعنی آمریکا دارد.

باید اسرائیل این نطفۀ نامشروع  آمریکا و این خونخوار خاورمیانه و دست نشاندۀ استعمار و این لکه ننگ پاک شود.

  

                                                                                                         روحش شاد و راهش پر رهرو