محمد مهدی نور علی

برخی از مونان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بستند کاملاً وفا کردند، بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و برخی به انتظار شهادت مانده اند.                              (سورۀ مبارکه احزاب آیه 23)

 

به یاد بسیجی عارف و شجاع محمد مهدی نور علی که در ادامه راه برادرانش به جبهه ها شتافت.

در فرازهایی از وصیتنامه این شهید گرانقدر می خوانیم:

پدر و مادر عزیزم همچنان که در شهادت برادرم رضا ثابت کردید پیرو راستین امام هستید در دوری من هم آنچنان باشید و با ایستادگی خود مشت محکمی به دهان ضد انقلاب و منافقین که عاملان آمریکا هستند بکوبید.

اکنون خود را از همۀ بندهای دنیوی رسته می بینم، احساس می کنم که شاید لیاقت داشته باشم که جانم را نثار خداوند کنم .

برادران و دوستان همسنگر از شما می خواهم که ادامه دهنده و تداوم بخش راه شهدا باشید.

این سنگر را ترک نکرده و پاسداری کنید و بدانید که پاسداری از آن میسر نیست مگر با خودسازی، داشتن سازماندهی و تشکیلات و فراگرفتن آموزشهای ایدئولوژی، نظامی و فرهنگی .

از خداوند متعال مسئلت دارم به شما صبر عنایت فرموده و آرزو دارم ادامه دهندگان خوبی برایم باشید.

 

 یادت گرامی و راهت پر رهرو