امام علی علیه السلام فرمودند: از سه كار نبايد شرم كرد: خدمت كردن به مهمان؛ از جا بلند شدن براى پدر و معلّم؛ و مطالبه حق، اگرچه اندك باشد.

  • -
  • همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین