به راستى هر كه عبادت را به خاطر عبادت طلب كند خود را تزكیه نموده است، هر گاه مستحبّات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

امام حسن مجتبی علیه السلام

  • -
  • مرحوم حاج علی فراهانی
    راهنماهای آموزشی مقابله با بیماری کرونا
    همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین