امام جعفر صادق علیه السلام: هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند، از كساني است كه ايمانش كامل است.

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین