هر كس نتواند به زیارت من بیاید، برادرم را در «ری» یا خواهرم را در «قم» زیارت كند كه ثواب زیارت مرا در یابد. امام رضا علیه السلام

  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین