امام حسن علیه السلام: فرزندم! با هيچ كس دوستى و برادرى مكن؛ تا این که از چگونگى ورود و خروج او در كارها آگاه شوى؛ پس هر گاه كسى را آزمودى و معاشرت با او را پسندیدی با او بر اساس گذشت از لغزش و برادرى در مشكلات، دوستى و رفاقت كن.

  • -
  • همیاری بانیان
    جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
  • کانون سیمای ساجدین