هرکار مهمی که با "بسم الله الرحمن الرحیم" آغاز نشود بی فرجام است.