دوستی علی بن ابی طالب گناهان را نابود میکند همان طور که آتش چوب را