مسئله 1408 توضیح المسائل:

موقعیکه امام جماعت نماز یومیه می خواند ، هر کدام از نمازهای یومیه را می شود به اواقتدا کرد 

ولی اگر نماز یومیه اش را دوباره احتیاطا می خواند فقط در صورتیکه ماموم احتیاطش با امام یکی باشد میتواند به او اقتدا کند.

 

مسئله 1409 توضیح المسائل:

اگر امام جماعت قضای نماز یومیه خود را  می خواند ، می شود به اواقتدا کرد ولی اگر نماز ش را احتیاطا  قضا می کند

یا نماز قضای کس دیگر را می خواند ، اگر چه برای آن پول نگرفته باشد، اقتدای به او اشکال دارد مگر انسان بداند که از 

آنکس که برای او قضا می خواند نماز فوت شده که در این صورت اقتدای به او اشکال ندارد.

 

مسئله 1410 توضیح المسائل:

اگر انسان نداند نمازی را که امام می خواند نماز واجب یومیه است یا مستحب ، نمی تواند به او اقتدا کند.  • -
  • جرعه ای از کلام مولا علی علیه السلام
    همیاری بانیان
  • کانون سیمای ساجدین